ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) และพันธมิตร เตรียมพร้อมมุ่งสู่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

12Jul
Categories:

วันที่ 12 กรกฎำคม 2561 – ผู้บริหำรระดับสูงกว่ำ 50 คน เข้ำร่วมงำนสัมมนำประจำปีครั้งแรกของซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ที่จัดขึ้นในหัวข้อ “โลกที่เชื่อมต่อแบบดิจิทัล – นวัตกรรม เทคโนโลยี และความมั่นคงปลอดภัยที่จาเป็น (Digitally Connected World- Innovative, Technology and Security Imperatives)” โดยกำรสัมมนำครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีอำนำจในกำรตัดสินใจกับธุรกิจในส่วนไอทีได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย จัดงำนสัมมนำครั้งแรกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงควำมจำเป็นในด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีควำมต้องกำรเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรเกิดขึ้นของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกพันธมิตรชั้นนำ อำทิ มุนเตอร์ส ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไมโครซอฟต์ เดลล์ อีเอ็มซี และดีลอยท์ คอนซัลติ้ง ในกำรเข้ำร่วมเป็นวิทยำกรและผู้ร่วมอภิปรำย “จำกปริมำณกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลข้ำมพรมแดนที่เติบโตขึ้น รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำรในด้ำนบิ๊กดำต้ำ และกำรให้บริกำรคลำวด์ ผู้นำทำงด้ำนไอทีในปัจจุบันกำลัง

เผชิญควำมท้ำทำยในกำรส่งมอบข้อมูลมหำศำลและสำคัญของลูกค้ำ โดยมีควำมเสี่ยงที่จะดูแลปกป้องควำมปลอดภัยของข้อมูลให้อยู่ระดับที่เหมำะสม” นำงสุนิตำ บ็อตเซ่ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทซุปเปอร์แนป ประเทศไทย จำกัด กล่ำว แรงผลักดันจำกหลำยด้ำนได้กระตุ้นทั้งหน่วยงำนรัฐบำลและภำคองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ทั่วโลกให้หันมำให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำดำต้ำเซ็นเตอร์ให้มีควำมทันสมัย (Data Center Modernization) มำกขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ จำกมุมมองในด้ำนเทคโนโลยี ดำต้ำเซ็นเตอร์ในปัจจุบันต้องสำมำรถรองรับและสำรองควำมต้องกำร มีขีดควำมสำมำรถในกำรปรับขยำย มีเทคโนโลยีสำหรับกำรจำลองสภำพแวดล้อมเวอร์ชวลไลเซชัน ยืดหยุ่นในกำรทำงำน และที่สำคัญคือมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วรวมถึงกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน

“ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้ำสู่วิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” และทุกภำคส่วนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงสู่กำรเป็นดิจิทัล เรำต้องให้ควำมสำคัญมำกขึ้นกับกำรปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บไว้ภำยในดำต้ำเซ็นเตอร์ อีกทั้งข่ำวด้ำนกำรรั่วไหลของข้อมูลสู่สำธำรณะ งำนสัมมนำวันนี้จึงน่ำจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อผู้บริหำรในกำรตระหนักถึงควำมสำคัญเรื่องนี้ไว้ในอันดับต้นๆ ว่ำทั้งโครงสร้ำงพื้นฐำน กระบวนกำรกำรจัดกำรข้อมูล ระบบไอที และเทคโนโลยีต่ำงๆ ในด้ำนไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ควรจะได้รับกำรจัดวำงในตำแหน่งที่เหมำะสมเพื่อป้องกันสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ” ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่ำวในกำรช่วงกำรกล่ำวเปิดงำน

ปัจจุบันภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภำคที่มีอัตรำกำรเติบโตของอินเทอร์เน็ตมำกที่สุดในโลก โดยคำดกำรณ์ว่ำจะมีจำนวนผู้ใช้ใหม่เกือบ 4 ล้ำนคนที่ออนไลน์เข้ำสู่ระบบในทุก ๆ เดือนในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำนี้ และนี่หมำยถึงภูมิภำคนี้จะมีผู้ใช้งำนมำกถึง 480 ล้ำนคนภำยในปี 2020 โดยมีกำรเชื่อมต่อผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกกว่ำ 700 ล้ำนเลขหมำยในภูมิภำค เมื่อพิจำรณำถึงอัตรำกำรเติบโตแบบทวีคูณนี้แล้ว ประเด็นเรื่องควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง “มำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยบนไซเบอร์ควรเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนทำงธุรกิจ โดยเมื่อพิจำรณำส่วนประกอบต่ำงๆ ทำงด้ำนธุรกิจ ภัยคุกคำม และขีดควำมสำมำรถต่ำงๆ องค์กรธุรกิจจะสำมำรถประเมินกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่ำควรมีกำรลงทุนด้ำนไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในส่วนใดเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งสูงสุดให้กับควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง กำรทนทำนต่อกำรบุกรุก กำรโจมตี รวมถึงควำมสำมำรถในกำรคืนสภำพของระบบ (Cyber Resilience)” นำยภิญโญ ตรีเพชรำภรณ์ ผู้อำนวยกำรกำรให้คำปรึกษำด้ำนควำมเสี่ยง บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง กล่ำว

ทั้งนี้ ไอทีและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอทีต่ำงมีบทบำทสำคัญต่อควำมสำเร็จของอุตสำหกรรมยุค 4.0 (Industry 4.0) ด้วยกำรช่วยทำให้เทคโนโลยีต่ำงๆสำมำรถนำมำใช้งำนและเกิดคุณค่ำ อย่ำงไรก็ตำมประโยชน์จำกสรรพสิ่งของอินเทอร์เน็ตหรือ ไอโอที (IoT) ที่เกิดขึ้น

จะต้องมีควำมสมดุลกับควำมเสี่ยงในด้ำนควำมปลอดภัยของระบบไอทีที่เกิดภำยใต้สภำพแวดล้อมโดยรวม ดำต้ำเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีควำมสำคัญในลำดับต้นๆ จึงจำเป็นต้องทุ่มเทให้กับกำรทำงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเพื่อคุ้มครองระบบจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ๆ ในฐำนะของผู้นำด้ำนกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรบริหำรจัดกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ที่มีเสถียรภำพสูง ซุปเปอร์แนปมุ่งมั่นในกำรสร้ำงกรอบกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำนที่ดีที่สุดในอุตสำหกรรม “เรำเพิ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO / IEC 27001: 2013 จำก British Standards Institution (BSI) ซึ่งถือเป็นหนึ่งสถำบันในกำรกำรให้คำรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และควำมสำเร็จนี้ถือเป็นเพียงตัวอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้นที่ตอกย้ำควำมมุ่งมั่นของเรำ ในกำรให้ควำมรับรองด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ลูกค้ำเริ่มตั้งแต่ระเบียบวิธีปฎิบัติ กำรควบคุมตรวจสอบ จนถึงกำรปฏิบัติงำนในด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ” นำงสุนิตำ กล่ำวปิดท้ำย

เกี่ยวกับ ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทยเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำง ซุปเปอร์แนป อินเตอร์เนชั่นแนล ธนำคำรไทยพำณิชย์ ทรู อินเทอร์เน็ต ดำต้ำ เซ็นเตอร์ ธนำคำรกสิกรไทย และบริษัทบีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี 2 และได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ภำยใต้นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนปี พ.ศ. 2558 ศูนย์ข้อมูลได้รับกำรออกแบบ และปฏิบัติกำรด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงตำมรูปแบบของ Switch ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งได้รับกำรรับรอง Tier IV Design, Tier IV Facility, and Tier IV Gold Operations ข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถเข้ำชมได้ที่ www.supernap.co.th