ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย คว้าสองรางวัลชนะเลิศจากงาน Datacloud Asia “ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และ“สถานที่ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุด”

26Apr
Categories:

26 เมษายน 2561 – ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ผู้นาที่ได้รับการยอมรับในการบริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Colocation) คว้ารางวัลชนะเลิศ “บริการดาต้าเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยมประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และ “สถานที่ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุด”ในงาน Datacloud Asia 2018 จัดขึ้นที่โรงแรม Capella ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ในประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประชุมชั้นนาระดับนานาประเทศสาหรับดาต้าเซ็นเตอร์ และเทคโนโลยีด้านคลาวด์ระดับภูมิภาค

กำรชนะเลิศทั้งสองรำงวัลดังกล่ำวนี้ชี้ให้เห็นว่ำ ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย คือผู้ให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ชั้นนำของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีเยี่ยมในด้ำนประสิทธิภำพและกำรรองรับระบบงำนที่ขยำยตัวในขีดควำมสำมำรถที่สูงได้ อีกทั้งตำแหน่งที่ตั้งของซุปเปอร์แนป ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ยังเป็นจุดที่มีศักยภำพทำงกำรแข่งขันสูง ในกำรดึงดูดบรรดำผู้ประกอบกำรและผู้ให้บริกำรคลำวด์มำใช้บริกำรและชลบุรีถือเป็นพื้นที่ภำยใต้โซนระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ซึ่งได้รับกำรจัดให้เป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์สำหรับเคเบิ้ลใต้ทะเล และโครงกำรเส้นทำงสำยไหม หรือ One Belt One Road พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญของโซนกำรลงทุนใหม่ของประเทศไทยที่ออกแบบมำเพื่อรองรับอุตสำหกรรมต่ำงๆในอนำคต และเพื่อตอบโจทย์นโยบำยประเทศไทย 4.0

รำงวัล Datacloud Asia จัดทำขึ้นเพื่อให้กำรยอมรับผู้ที่ทุ่มเทกับนวัตกรรมรวมถึงกำรมีวิวัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องในตลำดโครงสร้ำงพื้นฐำนบนระบบดิจิทัลในเอเชียที่พัฒนำอย่ำงรวดเร็ว “Datacloud Asia ก้ำวจำกควำมแข็งแรงไปสู่ควำมแข็งแกร่ง และผู้ที่ได้รับรำงวัลจะสะท้อนมุมมองที่ดี พลังขับเคลื่อน และควำมเป็นผู้ประกอบกำร ที่จะค่อยๆเป็นแบบอย่ำงขยำยตัวทั่วทั้งภูมิภำค” นำยฟิลิป โลว์ เจ้ำภำพในกำรจัดงำน Digitalcloud Asia และประธำนของ BroadGroup กล่ำว “กำรพัฒนำที่รวดเร็วของระบบเศรษฐกิจข้อมูลในอำเซียนสำมำรถนำไปสู่นวัตกรรมระดับโลกรวมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบควำมคิดเดิมๆ จำกหลำยแง่มุม”

“เรำรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้รับรำงวัลที่เปรียบเสมือนกำรรับรองถึงควำมมุ่งมั่นของเรำในกำรให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ที่ยอดเยี่ยมและน่ำเชื่อถือที่สุดแก่ลูกค้ำทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภำค” นำงสุนิตำ บ็อตเซ่ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย จำกัดกล่ำว “จำกกำรมุ่งสู่กำรปฏิรูปทำงเศรษฐกิจ เรำมองเห็นควำมต้องกำร ด้ำนนวัตกรรม ควำมสำมำรถในกำรขยำยเพื่อรองรับกำรเติบโต ระบบรักษำควำมปลอดภัย กำรเตรียมระบบสำรองและควำมพร้อม ที่จะเพิ่มขึ้นอย่ำงมหำศำล เรำจึงยังยึดมั่นในคำสัญญำในกำรมอบควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรให้แก่ลูกค้ำ เพือก้ำวไปสู่ควำมสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มำกขึ้น”

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย คือหนึ่งในห้ำบริษัทที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำชิงรำงวัล“บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยมประจำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”โดยบริษัทฯ สำมำรถเอำชนะคู่แข่งจำกประเทศต่ำงๆ ทั้งจำก เกำหลีใต้ ฮ่องกง อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ด้วยนวัตกรรมระบบพลังงำนไฟฟ้ำสำรองถึงสำมระบบ (tri-redundant power systems) ตลอดจนกำรออกแบบอำคำรในลักษณะแบบแยกส่วน (โมดูลำร์ดีไซน์) และเทคโนโลยีกำรควบคุมควำมร้อนได้แบบ100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย สำมำรถรองรับกำรเติบโตของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยปรำศจำกควำมกังวลทั้งในปัจจุบันและในอนำคตไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของแหล่งจ่ำยไฟ ระบบทำควำมเย็น ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมต่อ หรือขนำดของพื้นที่ รำงวัลที่ได้รับในครั้งนี้จึงตอกย้ำจุดยืนของ ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ในกำรเป็นดำต้ำเซ็นเตอร์ระดับโลกที่น่ำเชื่อถือสูงสุด สร้ำงและออกแบบตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยเฉพำะ พร้อมวิสัยทัศน์ในระยะยำว ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์สำหรับภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก

พร้อมกันนี้ รำงวัล “สถำนที่ตั้งดำต้ำเซ็นเตอร์ที่ดีสุด” ยังถือเป็นกำรยอมรับว่ำจังหวัดชลบุรีเป็นของสถำนที่ตั้งดำต้ำเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุดในภูมิภำคเอเชีย โดยสำมำรถเอำชนะสถำนที่ตั้งที่ในอีก 3 ประเทศ คือ จีน อินเดีย และมำเลเซีย ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อชิงรำงวัลดังกล่ำวซึ่งเป็นกำรยืนยันที่หนักแน่นว่ำซุปเปอร์แนป ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ทำงยุทธศำสตร์ที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนกำรเติบโตของนักลงทุนจำกทั่วทั้งเอเชีย นอกจำกนี้ ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป ถูกออกแบบให้ตั้งอยู่นอกเขตภัยพิบัติน้ำท่วมของกรุงเทพฯและอยู่เหนือระดับน้ำทะเล110 เมตร ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมมำกมำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ด้วยระยะห่ำงจำกสถำนีเชื่อมต่อเคเบิ้ลภำคพื้นดินระหว่ำงประเทศเพียงแค่27 กิโลเมตร ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมีเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรลูกค้ำทั้งในกลุ่มหน่วยงำนภำครัฐ กลุ่มธุรกิจธนำคำรและสถำบันกำรเงิน ธุรกิจด้ำนประกันภัย กลุ่มธุรกิจดูแลสุขภำพ ตลอดจนผู้ให้บริกำรโซลูชันด้ำนคลำวด์ และบริษัทอีคอมเมิร์ซต่ำง ๆ ทั้งในประเทศ และกลุ่มอำเซียน

เกี่ยวกับ ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทยเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำง ซุปเปอร์แนป อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ทรู อินเทอร์เน็ต ดำต้ำ เซ็นเตอร์ ธนำคำรกสิกรไทย และบริษัทบีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชชลบุรี 2 และได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ภำยใต้นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนปี พ.ศ. 2558 ศูนย์ข้อมูลได้รับกำรออกแบบ และปฏิบัติกำรด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงตำมรูปแบบของ Switch ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งได้รับกำรรับรอง Tier IV Design, Tier IV Facility, and Tier IV Gold Operations ข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถเข้ำชมได้ที่ www.supernap.co.th

เกี่ยวกับ BroadGroup บรอดกรุ๊ป

BroadGroup คือบริษัทInformation Media Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 โดยเป็นผู้จัดงำนอีเวนต์ในระดับพรีเมียม ไม่ว่ำจะเป็น Datacloud and Edge and Awards ซึ่งเป็นแบบอย่ำงที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ ในเรื่องคอนเทนต์คุณภำพสูง กำรเจรจำข้อตกลง กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรยอมรับจำกอุตสำหกรรมสำหรับผู้นำด้ำนดำต้ำเซ็นเตอร์, คลำวด์ และเอดจ์ รวมถึงลูกค้ำระดับองค์กรธุรกิจ นักลงทุน และผู้บริหำรระดับอำวุโส นอกจำกนี้ยังเป็นเจ้ำของแหล่งข่ำวทั้งออฟไลน์ และออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง รวมถึงเป็นผู้จัดกำรประชุมสำหรับนักลงทุนในภำคเทคโนโลยี โดยปัจจุบัน BroadGroupยังเป็นบริษัทสมำชิกในทำเนียบองค์กรFTSE 250 ในกลุ่ม Euromoney Institutional Investor PLC ซึ่งเป็นเจ้ำของแบรนด์ชั้นนำอย่ำงเช่น Capacity, Metro Connect, Subsea Connect และ ITW. ข้อมูเพิ่มเติมที่ www.broad-group.com. www.data-economy.com

สื่อมวลชนติดต่อ: 033-125-100, อีเมล์: marketing@supernap.co.th