ซุปเปอร์แนป อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองยิ่งใหญ่เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอันทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน

29Nov
Categories:

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย มุ่งมั่นเดินหน้ากลยุทธ์ในการวางต าแหน่งเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชีย เพื่อเชื่อมโลกธุรกิจสู่ สากล

กรุงเทพ– ผู้บริหารระดับสูงทั ้งจากภาครัฐบาล และผู้น าองค์กรภาคเอกชน ในส่วนกิจการด้านเทคโนโลยีและ ดิจิทัล ร่วมเป็นเกียรติในงานตัดริบบิ ้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัทซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ศูนย์ ข้อมูลที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี2จังหวัดชลบุรี ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ออกแบบและสร้างขึ ้นตามข้อก าหนดที่ได้รับการยอมรับระดับสูงสุด Tier IV Gold ตามมาตรฐานเดียวกับ ศูนย์ข้อมูลแบบแบ่งพื ้นที่เช่า Switch ที่เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการออกแบบที่ล ้าสมัย และมีตัวเลือกในการเชื่อมต่ออันหลากหลาย ท าให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถ ตอบสนองต่อตลาดที่ก าลังเติบโต และเชื่อมโยงธุรกิจกับเศรษฐกิจและการค้าโลกได้ ในขณะเดียวกัน ยังช่วย สนับสนุนให้ภาครัฐขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าในยุคดิจิทัลได้ด้วย

นางสุนิตา โบเซ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซุปเปอร์แนป ประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาล รวมทั ้งกลุ่มลูกค้า และพันธมิตร ร่วมฉลองความส าเร็จครั ้งนี ้โดยเธอกล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลแห่งนี ้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามนโยบาย ประเทศไทย4.0

“ประเทศไทยก าลังเดินหน้าไปสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องพึ่งพานวัตกรรมที่เกิดใหม่ ในโลกดิจิทัล รวมถึงการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลางแห่งใหม่นี ้จะท า หน้าที่เป็นส่วนส าคัญด้านโครงสร้างพื ้นฐานให้กับภูมิภาคนี ้ โดยจะขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กับยุคอินเทอร์เนตในทุกสิ่ง (Internet of Things) คลาวด์ (Cloud) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เราสามารถตอบโจทย์การให้บริการระดับมหภาคในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบ การท างานที่มีเสถียรภาพและยั่งยืน” คุณสุนิตา โบเซ่ กล่าว

ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป ตั ้งเป้าดึงดูดการลงทุนมายังภูมิภาค เพื่อการพัฒนาพื ้นที่แห่งนี ้ให้กลายเป็นศูนย์กลาง การจัดการข้อมูลประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ก และยังจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลให้เติบโต ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือEastern Economic Corridor (EEC) ได้อีกด้วย “ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีจะเป็นกลไกที่ท าให้การเดินทางครั ้งนี ้น่า ตื่นเต้นที่สุด ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนปคือระบบโครงข่ายด้านข้อมูลที่จะส่งเสริมการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ และ การประมวลผลแบบ Cloud ซึ่งจะเพิ่มความส าคัญต่อการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และประเทศไทย” ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย เป็นศูนย์ข้อมูลระดับโลก ตั ้งอยู่บนพื ้นที่ที่อยู่เหนือระดับน ้าทะเล 110 เมตร และอยู่ นอกเขตอุทกภัยรวมทั ้งยังอยู่ห่างจากสถานีภาคพื ้นดินของสายเคเบิลใต้ทะเลระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงระบบ การสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและทั่วโลกเพียง 27 กิโลเมตรเท่านั ้น

“เราแน่ใจว่า ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนปนั ้น เกิดขึ ้นพร้อมรับความท้าทาย เพราะประเทศไทยก าลังจะก้าวขึ ้นไป เป็นผู้น าในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” เกษม นิลเจริญ วิศวกรฝ่ ายขายอาวุโส ของซุปเปอร์แนป กล่าว และยังบอก อีกว่า “การเติบโตของซุปเปอร์แนปในประเทศไทยมาจากแรงผลักดันของความต้องการในประเทศที่จะสร้าง ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย พร้อมตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ใช้บริการ และลดทอนความเสี่ยงด้านภัยพิบัติตามการออกแบบระดับแนวหน้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว” ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนปในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สร้างแล้วเสร็จ และประกอบด้วยส่วนส าคัญ ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ได้แก่

  • มีพื ้นที่21,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื ้นที่ส าหรับเก็บข้อมูล 2เซ็คเตอร์
  • ใช้พลังงานส าหรับระบบไฟฟ้า 20เมกกะวัตต์
  • ประกอบด้วยระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 3 ระบบที่สร้างขึ ้นมาเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถทดแทนกันได้ ตลอดเวลา
  • มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้ตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สูงถึง 33 กิโลวัตต์
  • ีผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมหลากหลายและมีสายสัญญานใยแก้วน าแสงเชื่อมต่อ เข้าศูนย์ข้อมูลหลายเส้นทาง
  • มีโครงสร้างหลังคา 2 ชั ้น Switch SHIELD ท าด้วยโลหะซึ่งสามารถทนแรงลมได้ถึง 322 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง และไม่มีสิ่งใดทะลุผ่านได้ 100% ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Switch
  • มีระบบการจัดการที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปี ส าหรับความ ปลอดภัย อัคคีภัย และการจารกรรมข้อมูล
  • สามารถขอใช้พื ้นที่และบริการอื่นๆโดยตรงที่ศูนย์ข้อมูลหรือขอใช้ผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย
ซุปเปอร์แนป ประเทศไทยเกิดขึ ้นจากความร่วมมือระหว่าง ซุปเปอร์แนป อินเตอร์เนชั่นแนล ส านักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทรูอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัทบีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ตั ้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเหม ราชชลบุรี2 และได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้นโยบายส่งเสริม การลงทุนปี พ.ศ. 2558 ศูนย์ข้อมูลได้รับการออกแบบ และปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีชั ้นสูงตามรูปแบบของ Switch ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการรับรอง Tier IV Design, Tier IV Facility, and Tier IV Gold Operations ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.supernap.co.th

###