Archives From Editor

SUPERNAP (Thailand) announces a new CSR initiative, aiming at building competence IT workforce to support Thailand 4.0 policy

18Mar
Published by

The CRS campaign starts first with Chulalongkorn University SUPERNAP (Thailand), a leading Tier IV data center service provider in Thailand, embarks on the year 2020 with a CSR campaign that supports education and building competency for the IT workforce. SUPERNAP (Thailand) aims at building a comprehensive knowledge base in data center technology to support the digital economy expansion. The company […]

Read more →

SUPERNAP Thailand won the Frost & Sullivan Award

12Aug
Published by

SUPERNAP Thailand won the Frost & Sullivan Award for “Thailand Data Center Services Competitive Strategy Innovation and Leadership” at the 2019 Asia Pacific Best Practices Awards held in Kuala Lumpur, Malaysia. Sunita Bottse, our Managing Director, had the honor to accept the prestigious award. During her acceptance speech she stated that: “This award is a recognition of the company’s vision […]

Read more →

ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) และพันธมิตร เตรียมพร้อมมุ่งสู่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

12Jul
Published by

วันที่ 12 กรกฎำคม 2561 – ผู้บริหำรระดับสูงกว่ำ 50 คน เข้ำร่วมงำนสัมมนำประจำปีครั้งแรกของซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ที่จัดขึ้นในหัวข้อ “โลกที่เชื่อมต่อแบบดิจิทัล – นวัตกรรม เทคโนโลยี และความมั่นคงปลอดภัยที่จาเป็น (Digitally Connected World- Innovative, Technology and Security Imperatives)” โดยกำรสัมมนำครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีอำนำจในกำรตัดสินใจกับธุรกิจในส่วนไอทีได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย จัดงำนสัมมนำครั้งแรกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงควำมจำเป็นในด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีควำมต้องกำรเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรเกิดขึ้นของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกพันธมิตรชั้นนำ อำทิ มุนเตอร์ส ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไมโครซอฟต์ เดลล์ อีเอ็มซี และดีลอยท์ คอนซัลติ้ง ในกำรเข้ำร่วมเป็นวิทยำกรและผู้ร่วมอภิปรำย “จำกปริมำณกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลข้ำมพรมแดนที่เติบโตขึ้น รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำรในด้ำนบิ๊กดำต้ำ และกำรให้บริกำรคลำวด์ ผู้นำทำงด้ำนไอทีในปัจจุบันกำลัง เผชิญควำมท้ำทำยในกำรส่งมอบข้อมูลมหำศำลและสำคัญของลูกค้ำ โดยมีควำมเสี่ยงที่จะดูแลปกป้องควำมปลอดภัยของข้อมูลให้อยู่ระดับที่เหมำะสม” นำงสุนิตำ บ็อตเซ่ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทซุปเปอร์แนป ประเทศไทย จำกัด กล่ำว แรงผลักดันจำกหลำยด้ำนได้กระตุ้นทั้งหน่วยงำนรัฐบำลและภำคองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ทั่วโลกให้หันมำให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำดำต้ำเซ็นเตอร์ให้มีควำมทันสมัย (Data Center Modernization) มำกขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ จำกมุมมองในด้ำนเทคโนโลยี ดำต้ำเซ็นเตอร์ในปัจจุบันต้องสำมำรถรองรับและสำรองควำมต้องกำร มีขีดควำมสำมำรถในกำรปรับขยำย […]

Read more →

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย คว้าสองรางวัลชนะเลิศจากงาน Datacloud Asia “ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และ“สถานที่ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุด”

26Apr
Published by

26 เมษายน 2561 – ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ผู้นาที่ได้รับการยอมรับในการบริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Colocation) คว้ารางวัลชนะเลิศ “บริการดาต้าเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยมประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และ “สถานที่ตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุด”ในงาน Datacloud Asia 2018 จัดขึ้นที่โรงแรม Capella ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ดาต้าเซ็นเตอร์ ในประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประชุมชั้นนาระดับนานาประเทศสาหรับดาต้าเซ็นเตอร์ และเทคโนโลยีด้านคลาวด์ระดับภูมิภาค กำรชนะเลิศทั้งสองรำงวัลดังกล่ำวนี้ชี้ให้เห็นว่ำ ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย คือผู้ให้บริกำรดำต้ำเซ็นเตอร์ชั้นนำของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีเยี่ยมในด้ำนประสิทธิภำพและกำรรองรับระบบงำนที่ขยำยตัวในขีดควำมสำมำรถที่สูงได้ อีกทั้งตำแหน่งที่ตั้งของซุปเปอร์แนป ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ยังเป็นจุดที่มีศักยภำพทำงกำรแข่งขันสูง ในกำรดึงดูดบรรดำผู้ประกอบกำรและผู้ให้บริกำรคลำวด์มำใช้บริกำรและชลบุรีถือเป็นพื้นที่ภำยใต้โซนระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ซึ่งได้รับกำรจัดให้เป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์สำหรับเคเบิ้ลใต้ทะเล และโครงกำรเส้นทำงสำยไหม หรือ One Belt One Road พื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญของโซนกำรลงทุนใหม่ของประเทศไทยที่ออกแบบมำเพื่อรองรับอุตสำหกรรมต่ำงๆในอนำคต และเพื่อตอบโจทย์นโยบำยประเทศไทย 4.0 รำงวัล Datacloud Asia จัดทำขึ้นเพื่อให้กำรยอมรับผู้ที่ทุ่มเทกับนวัตกรรมรวมถึงกำรมีวิวัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องในตลำดโครงสร้ำงพื้นฐำนบนระบบดิจิทัลในเอเชียที่พัฒนำอย่ำงรวดเร็ว “Datacloud Asia ก้ำวจำกควำมแข็งแรงไปสู่ควำมแข็งแกร่ง และผู้ที่ได้รับรำงวัลจะสะท้อนมุมมองที่ดี พลังขับเคลื่อน และควำมเป็นผู้ประกอบกำร ที่จะค่อยๆเป็นแบบอย่ำงขยำยตัวทั่วทั้งภูมิภำค” นำยฟิลิป โลว์ […]

Read more →

ซุปเปอร์แนป อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองยิ่งใหญ่เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอันทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน

29Nov
Published by

ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย มุ่งมั่นเดินหน้ากลยุทธ์ในการวางต าแหน่งเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชีย เพื่อเชื่อมโลกธุรกิจสู่ สากล กรุงเทพ– ผู้บริหารระดับสูงทั ้งจากภาครัฐบาล และผู้น าองค์กรภาคเอกชน ในส่วนกิจการด้านเทคโนโลยีและ ดิจิทัล ร่วมเป็นเกียรติในงานตัดริบบิ ้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัทซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ศูนย์ ข้อมูลที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี2จังหวัดชลบุรี ศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ออกแบบและสร้างขึ ้นตามข้อก าหนดที่ได้รับการยอมรับระดับสูงสุด Tier IV Gold ตามมาตรฐานเดียวกับ ศูนย์ข้อมูลแบบแบ่งพื ้นที่เช่า Switch ที่เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการออกแบบที่ล ้าสมัย และมีตัวเลือกในการเชื่อมต่ออันหลากหลาย ท าให้ลูกค้าที่ใช้บริการสามารถ ตอบสนองต่อตลาดที่ก าลังเติบโต และเชื่อมโยงธุรกิจกับเศรษฐกิจและการค้าโลกได้ ในขณะเดียวกัน ยังช่วย สนับสนุนให้ภาครัฐขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าในยุคดิจิทัลได้ด้วย นางสุนิตา โบเซ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซุปเปอร์แนป ประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาล รวมทั ้งกลุ่มลูกค้า และพันธมิตร ร่วมฉลองความส าเร็จครั ้งนี ้โดยเธอกล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลแห่งนี […]

Read more →

Switch ขึ้นแท่นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลางรายแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับมาตรฐาน Tier IV Gold สำหรับศูนย์ข้อมูล 2 แห่ง

09Mar
Published by

ศูนย์ข้อมูล SUPERNAP ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกของ Switch กำลังจะถูกสร้างขึ้นแบบเดียวกันในตอนเหนือของรัฐเนวาดา มิชิแกน อิตาลี และประเทศไทย Switch ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลางรายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ Tier IV Gold Certification จากสถาบัน Uptime Institute สำหรับศูนย์ข้อมูล SUPERNAP ของบริษัทจำนวน 2 แห่ง โดย SUPERNAP 9 ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลขนาด 471,248 ตารางฟุตที่เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2558 เป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 2 ของ Switch ที่ได้รับการรับรอง Tier IV Gold Certification ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูล SUPERNAP 9 ได้เดินตามรอยศูนย์ข้อมูล SUPERNAP 8 ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการศูนย์ข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ในฐานะที่เป็นศูนย์ข้อมูลรูปแบบ Carrier-Neutral Colocation Data Center แห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Tier IV Gold Certification            Uptime Institute ได้มอบประกาศนียบัตรรับรอง […]

Read more →

Construction Update

19Feb
Published by

Construction is well underway and progressing smoothly. The construction team has completed the pad, trenching and now the concrete slab is being poured. Almost 35% of the ground slab has been poured, and it will be 100% complete within the month. The foundation is reinforced with a rigid mesh of steel rebar and is built over a substantial infrastructure of […]

Read more →

SUPERNAP International To Build SUPERNAP Thailand, The First Tier IV Gold Data Center In Asia

13Jan
Published by

SUPERNAP Thailand Will Be The Most Advanced Data Center In Asia Pacific And The Largest In The Kingdom BANGKOK, THAILAND – (Jan. 14, 2016) – Construction has begun on the new $300 million USD (11 billion THB) SUPERNAP Thailand, located in Hemmaraj Industrial Estate in Thailand’s eastern province Chonburi. SUPERNAP Thailand will be the first Uptime Institute rated Tier IV […]

Read more →